ไม่พบผลการค้นหา
โฆษกรัฐบาล ปัดจ้างทำไลน์ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเป็นโครงการของ ผอ.สำนักโฆษกฯที่เสนอเรื่องเอง ขณะที่ ผอ.สำนักโฆษกฯ แจงเป็นแผนงานประจำปี ต้องการเผยแพร่นโยบายรัฐบาล และใช้เป็นช่องทางสื่อสารไปยังประชาชน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุถึงกรณีสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เตรียมใช้งบประมาณ 7.3 ล้านบาท จ้างทำไลน์ ออฟฟิเชียล และสติกเกอร์ไลน์ ว่า โครงการดังกล่าวไม่ใช่ของตน ซึ่งตนเป็นเพียงข้าราชการการเมืองไม่สามารถยุ่งเกี่ยวงบประมาณได้ โดยเป็นโครงการของผู้อำนวยการสำนักโฆษก ที่เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้ว เป็นเรื่องของข้าราชการประจำ เพราะผู้อำนวยการสำนักโฆษกได้เสนอเรื่องต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่ถ้าตนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบประมาณจะเป็นในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ตนไปทำหน้าที่รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น 

ด้าน นางนัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ชี้แจงว่า การจัดซื้อจัดจ้างทำไลน์ออฟฟิเชียล และสติกเกอร์ไลน์เป็นแผนดำเนินงานประจำปีของสำนักโฆษกฯ ที่มีภารกิจเผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล ไม่ได้เป็นข้อริเริ่มของฝ่ายการเมือง อีกทั้ง ประชาชนส่วนใหญ่สื่อสารด้วยแอปพลิเคชั่นไลน์ ดังนั้น สำนักโฆษกฯ จึงมีความประสงค์จะเพิ่มช่องทางสื่อสารไปยังประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย แม้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาล แต่ช่องทางไลน์นี้ก็ยังเป็นเครื่องมือสำหรับรัฐบาลต่อไป

ส่วนแหล่งที่มาของราคากลาง จำนวน 7,029,900 บาท ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นราคามาตรฐานที่ให้บริการแก่หน่วยงานอื่นของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ประกาศราคากลางทางเว็บไซต์ และประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเช่นเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ สำหรับการจัดทำสติกเกอร์ไลน์นั้น ยังอยู่ในขั้นตอนการกำหนดแนวคิด ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ยืนยันว่า การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชน ซึ่งมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ทันสมัย ล่าช้า และไม่ตอบโจทย์สังคม และทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง