ไม่พบผลการค้นหา
คุมประพฤติ 'คดีเมาขับ' สงกรานต์ 5 วัน 3,973 คดี ลดลงจากปีที่แล้ว 32.3%

วันที่ 16 เม.ย. 2567 เรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในวันที่ 15 เมษายน 2567 รวมทั้งสิ้น 242 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 236 คดี และคดีขับเสพ 30 คดี สำหรับยอดรวมสะสม 5 วัน ของ 7 วันอันตราย มีจำนวน 4,132 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 3,973 คดี คิดเป็นร้อยละ 96.15 คดีขับรถประมาท 3 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.07 คดีขับเสพ 156 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.78 โดยกรุงเทพมหานคร มีคดีเมาขับสูงสุดอันดับหนึ่ง 446 คดี รองลงมา นนทบุรี 238คดี และสมุทรปราการ 214 คดี ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่คุมประพฤติสะสม 5 วันของ 7 วันอันตรายปี 2566 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 5,869 คดี และ ปี 2567 จำนวน 3,973 คดี ลดลง 1,896 คดี คิดเป็นร้อยละ 32.3

นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน โดยร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจเยี่ยมด่าน แจกน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้นและด่านชุมชน จำนวน 162 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 4,167 คน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย