ไม่พบผลการค้นหา
นิด้าโพล เผยผลการสำรวจพบว่ามาตรการแจกเงินของรัฐบาล มีส่วนทำให้ประชาชนสนับสนุนรัฐบาล เนื่องจากได้ประโยชน์ ขณะบางส่วนมองว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “รับเงินรัฐ สนับสนุนรัฐบาลหรือเปล่า?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 18 พ.ย. 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง ซึ่งจากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน พบว่า ส่วนใหญ่ 87.50% ระบุว่า ไม่เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ขณะที่ 12.50% ระบุว่า เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

ส่วนการเข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล ในช่วงปี 2563 พบว่า ส่วนใหญ่ 38.26% ระบุว่า ไม่เคยเข้าร่วมโครงการใด ๆ รองลงมา 32.58% ระบุว่า เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง 25.68% ระบุว่า เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ3.48% ระบุว่า เข้าร่วมโครงการ ช้อปดีมีคืน เพื่อลดหย่อนภาษี


มาตรการแจกเงินรัฐ มีส่วนทำให้คนสนับสนุนรัฐบาล

สำหรับการตัดสินใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับรัฐบาล หลังเข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ 38.76% ระบุว่า มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาล รองลงมา 25.38% ระบุว่า สนับสนุนรัฐบาล แต่ไม่เกี่ยวกับโครงการที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล 22.12% ระบุว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้ว 12.34% ระบุว่า ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร

ด้านความคิดเห็นต่อโครงการที่ให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ทางการเงินจากรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ 49.32% ระบุว่า ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ รองลงมา ร้อยละ 35.45 ระบุว่า เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี 17.80% ระบุว่า พ่อค้า นายทุนได้ประโยชน์จากโครงการนี้ 13.86% ระบุว่า เป็นมาตรการเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม 10.15% ระบุว่า เปลืองงบประมาณ ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง 8.03% ระบุว่า ระบบและกติกาการใช้จ่ายยุ่งยากซับซ้อนเกินไป 4.02% ระบุว่า ระบบและกติกาการใช้จ่ายทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 3.26% ระบุว่า สร้างความเท่าเทียมกัน 2.95% ระบุว่า เป็นโครงการประชานิยม 1.52% ระบุว่า ระบบของร้านค้า/ห้าง ยังไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาการใช้เงินจากโครงการ และ1.59% ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


ส่วนใหญ่เคยรับเงินเยียวยาโควิด-19

เมื่อถามถึงการรับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ 37.35% ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ผ่านโครงการเราไม่ทิ้งกัน รองลงมา 29.92% ระบุว่า ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาใด ๆ 20.53% ระบุว่า เคยรับเงินรับเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท สำหรับกลุ่มเกษตรกร 6.44% ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางสังคม เช่น เด็กแรกเกิด ผู้พิการ และคนชรา และ 5.76% ระบุว่า เคยรับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคม

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการตัดสินใจของผู้ที่เคยรับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาเกี่ยวกับรัฐบาล หลังรับเงินช่วยเหลือ/เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ 35.03% ระบุว่า มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาล รองลงมา 25.73% ระบุว่า สนับสนุนรัฐบาล แต่ไม่เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ/เยียวยา ของรัฐ 24.76% ระบุว่า ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้ว 12.54% ระบุว่า ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร