ไม่พบผลการค้นหา
ตัวแทนภาคประชาชน จัดกิจกรรม “เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย” บรรเทาความเดือดร้อน

หน้าทำเนียบรัฐบาล ตัวแทนภาคประชาชน 5 องค์กร ประกอบด้วย เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย และเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม “เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย”

ลักษณะกิจกรรมเป็นการปราศรัยโดยตัวแทนจากแต่ละองค์กร สะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโรคที่รัฐบาลบังคับใช้ อาทิ ปัญหาเศรษฐกิจ การว่างงาน และความยากจนขยายตัวมากขึ้น ในขณะที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น 

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น บรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มกำลังซื้อ ขยายการบริโภค และทำให้เศรษฐกิจขยายตัวยิ่งขึ้น ทางกลุ่มได้ทำการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องเร่งด่วนไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล โดยมีข้อเรียกร้อง ดังนี้ 

1. เพิ่มเงินยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการถ้วนหน้า จากเดิมเดือนละ 600 บาทเป็นเดือนละ 3000 บาท เพื่อสร้างหลักประกันการดำรงชีพให้กับบุคคลเหล่านี้ ให้สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2. เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรในระบบประกันสังคมจากเดือนละ 800 บาท เป็น 1200 บาท และขยายอายุเงินสงเคราะห์บุตร จาก 6 ปี เป็น 12 ปี

3. ลดค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเทอม และค่าใช้จ่ายการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาลงอีก 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พร้อมทั้งบรรจุครูอัตราจ้างและพนักงานสัญญาจ้างในระบบการศึกษาให้เป็นข้าราชการประจำ

4. ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสาธารณะ (BTS/MRT) ครึ่งราคา 

5. ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) จาก 7% เป็น 5% เพื่อให้สินและการบริการมีราคาถูกลง รวมทั้งยกเลิกภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ให้น้ำมันราคาถูกลงอีกลิตรละ 6 บาท

เพราะมาตรการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน แต่ยังเป็นการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ให้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชนได้นำมาสร้างรัฐสวัสติการและความมั่นคงต่อไป อันจะทำให้เศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเดิบโตได้ในระยะสามปีข้างหน้า ทั้งนี้ รัฐบาลจะต้องปรับลดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง และขจัดการทุจริตคอรัปชัน เพื่อมีรายได้เพียงพอตอบสนองต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว