ไม่พบผลการค้นหา
นายกฯ กล่าวถ้อยแถลง OECD ย้ำรัฐบาลไทยยึดหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต หวังไทยเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นในการแก้ปัญหาโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 23 มี.ค. 2564 วลา 17.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทย ซึ่งตรงกับเวลา 11.30 น. ของกรุงปารีส) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง (รมว.) กลาโหม กล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบวีดิทัศน์ ในพิธีเปิดงานสัมมนา 2021 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

เวทีนี้จัดขึ้นโดย องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) ซึ่งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลแนวความคิดและการปฏิบัติ สำหรับปีนี้ OECD ให้ความสำคัญกับบทบาทของความซื่อตรงและต่อต้านการทุจริตในการฟื้นตัวอย่างยืดหยุ่นจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งการมีส่วนร่วมของไทยในเวทีนี้จะเป็นโอกาสในการนำเสนอบทบาทของรัฐบาลไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของความท้าทายนี้

โดย อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้มีส่วนร่วมในงานสัมมนาฯ ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการเสริมสร้างความซื่อตรง โดยประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ได้ประเมินตนเองตามกรอบของ OECD ครบทุกมิติ นำข้อเสนอแนะของ OECD มาเป็นมาตรการในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนำมาปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารราชการ ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่บนความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมการเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) ผ่านช่องทางและความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีต่างๆ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของรัฐ ผ่านการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณ OECD สำหรับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้โครงการ OECD-Thailand Country Programme ซึ่งในเดือนเมษายน 2564 ไทยจะมีการเปิดตัวรายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ ระยะที่ 2 หวังว่าไทยจะเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆ ได้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การสานพลังร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นพลังสำคัญ ทั้งนี้ ช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ประเทศไทยแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บูรณาการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างรอบด้าน จึงทำให้ตอบสนองต่อวิกฤตได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเหลือประชาชนได้ทั่วถึงทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ