ไม่พบผลการค้นหา
ทำความรู้จัก 'โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ' ภายหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ชุดใหม่ ซึ่งมี เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นรองประธานที่ปรึกษา อีกครั้ง

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชหัตถเลขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชุดใหม่ ดังนี้

องค์ประธานที่ปรึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รองประธานที่ปรึกษา

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

องค์ประธานกรรมการ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คณะกรรมการ

          1. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รองประธานกรรมการ

          2. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานกรรมการ

          3. พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการ

          4. พ.ท.สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ

          5. พล.อ.ท.สมคิด สุขบาง รองประธานกรรมการ

          6. พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองประธานกรรมการ

          7. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองประธานกรรมการ

          8. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการ

          9. พล.อ.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ กรรมการ

          10. พล.อ.อ.อำนาจ จีระมณีมัย กรรมการ

          11. พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ กรรมการ

          12. พล.อ.จักรภพ ภูริเดช กรรมการ

          13. พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรรมการ

          14. พล.อ.ต.วีระพันธ์ ภูวจินดา กรรมการ

          15. พล.อ.ต.วีระ สุรเศรณีวงศ์ กรรมการ

          16. พล.ต.ปริญญ รื่นภาควุฒิ กรรมการ

          17. ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ

          18. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

          19. ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ

          20. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ

          21. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ

          22. อธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ

          23. อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการ

          24. อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการ

          25. อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ

          26. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ

          27. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรรมการ

          28. ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ

          29. ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ

          30. ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ

          31. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ

          32. เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กรรมการ

          33. เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ กรรมการ

          34. เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กรรมการ

          35. นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ กรรมการ

          36. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรรมการ

          37. นัทธี จิตสว่าง กรรมการ

          38. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ กรรมการและเลขานุการ

          39. พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          40. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          41. จิรภา สินธุนาวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

T_0001-1.jpgT_0001-2.jpgT_0001-3.jpgที่มา 'โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ'

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และพระราชทานเครื่องมือแพทย์

20201111113040_73566.jpg

สำหรับ โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล โดยทรงเห็นว่าสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขัง ซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรม ข้อจำกัดในด้านการได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง จึงมีความสำคัญที่จะต้องพิจารณาปรับปรุง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เริ่มโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขึ้น เพื่อเป็นการเติมเต็มสิทธิของผู้ต้องขังให้ได้รับการบริการทางสุขภาพเฉกเช่นประชาชนทั่วไป และนอกเหนือจากการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เพื่อพร้อมต่อการพัฒนาเรียนรู้ของผู้ต้องขังในการเป็นการคืนคนดีสู่สังคม ยังเป็นการเสริมสร้างทัศนคติความเป็นจิตอาสาอีกด้วย 

จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นจำนวนมาก ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ซึ่งการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม

ทั้งนี้ เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพื่อออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพ โดยพระราชทานความช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนให้จิตอาสาพระราชทานเข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือทั้งด้านการแพทย์ พยาบาล การอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการประสบความสำเร็จ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานที่ปรึกษา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการฯ


'ในหลวง' พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

ในการดำเนินงานโครงการในระยะแรก ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 217 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 756 รายการ พระราชทานให้เรือนจำ ทัณฑสถานเป้าหมาย 25 แห่ง ประกอบด้วยเรือนจำความมั่นคงสูงสุด 5 แห่ง, เรือนจำกำหนดโทษสูง 12 แห่ง, ทัณฑสถานหญิง 7 แห่ง และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 1 แห่ง และจะมีการขยายความช่วยเหลือไปยังเรือนจำต่อไป

โดยการดำเนินการทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม กับกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ โดยมีผลการดำเนินงานต่างๆ อาทิ

1.พระราชทานเครื่องมือแพทย์จำนวน 756 รายการ เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญต่อการวินิจฉัยและรักษาโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ของผู้ต้องขัง เช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องไตเทียม ยูนิตทันตกรรม และรถเอกซเรย์ โมบาย เป็นต้น และโดยเฉพาะรถเอกซเรย์โมบาย นอกจากจะให้บริการผู้ต้องขังแล้ว ยังสามารถให้บริการประชาชนทั่วไปในพื้นที่ทั่วประเทศด้วย

20200302164459_05245.jpg
  • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ ณ เรือนจำกลางระยอง เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2563

2.การจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ เป้าหมาย 25 แห่ง เช่น สิทธิประโยชน์ผู้ต้องขังในการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลเรือนจำเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการรับปรึกษาโรคเฉพาะทางไกล คัดกรองโรค เช่น เอกซเรย์ปอดค้นหาวัณโรค ตรวจการติดเชื้อเอชไอวีด้วยสารน้ำทางช่องปาก การจัดทำหลักสูตรครูฝึกอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ หรือครู ก. ให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในเรือนจำ มีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพยาบาลให้ผู้ต้องขังและการจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อาทิ ภาพพลิก ชุดคลิปวิดีโอ และละครสั้น เพื่อให้ผู้ต้องขังศึกษาและนำไปสู่การป้องกันโรคต่างๆ 

20200318083527_32480.jpg

3.ด้านการบริหารจัดการโรคติดต่อ ได้จัดให้มีการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อุปกรณ์การฉีดให้กับเรือนจำทุกแห่งที่พบการระบาด การคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี 100% คัดกรองวัณโรคผู้ต้องขังด้วยวิธีเอกซเรย์ปอด 100% และจัดให้มีห้องควบคุมที่โรงพยาบาลครบตามเรือนจำเป้าหมาย รวมทั้งการจัดสถานที่กักกันผู้ต้องขังแรกรับที่สามารถดำเนินการไปแล้ว 1 แห่ง โดยในแห่งที่เหลืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินการได้ต่อไป

4.ด้านการเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ต้องขัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้มีการจัดตั้ง 'มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข' ในเรือนจำเป้าหมายขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ต้องขังได้เข้ามาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายและใจด้วยตนเอง อันจะทำให้ผู้ต้องขังมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเอง และเมื่อพ้นโทษไปแล้วจะมีสุขภาพที่ดี

20200302170852_53014.jpg
  •  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ณ เรือนจำกลางพิษณุโลก เมื่อ 15 ก.พ. 2563


5.ด้านการปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ ได้พระราชทานให้จิตอาสาพระราชทานเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายนอกและในเรือนจำ ซึ่งได้มีการนัดจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิงเดย์ในเรือนจำทั่วประเทศ โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของจิตอาสาพระราชทานให้ผู้ต้องขังที่มาร่วมเป็นจิตอาสาได้เรียนรู้เรื่องการทำความดีเพื่อส่วนรวมอันเป็นความภาคภูมิใจให้ตนเอง และส่งผลให้สังคมและชุมชนให้การยอมรับผู้ต้องขังมากขึ้น ลดช่องว่างระหว่างผู้ต้องขังกับชุมชน


พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ดำเนินงานระยะที่ 2

และในปลายปี 2563 ที่ผ่านมา โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ดำเนินงานเป็นระยะเวลา 1 ปี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 128 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานโครงการฯ เข้าสู่ระยะที่ 2 สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำ 19 แห่ง และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ ซึ่งได้แก่ เรือนจำอำเภอฝาง เรือนจำอำเภอเทิง เรือนจำอำเภอแม่สอด เรือนจำอำเภอสวรรคโลก เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เรือนจำอำเภอพล เรือนจำอำเภอสีคิ้ว เรือนจำอำเภอนางรอง เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ เรือนจำอำเภอรัตนบุรี เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี เรือนจำอำเภอธัญบุรี เรือนจำอำเภอทุ่งสง เรือนจำอำเภอปากพนัง เรือนจำอำเภอนาทวี เรือนจำอำเภอเบตง เรือนจำอำเภอหลังสวน เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ และเรือนจำอำเภอหล่มสัก


ภาพประกอบจาก : FB Phuket Rajabhat University

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :